CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  giao an 9 ca nam

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Anh Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:26' 17-07-2011
  Dung lượng: 78.7 KB
  Số lượt tải: 39
  Số lượt thích: 0 người
  Ngaìy soaûn : / / 200
  Ngaìy daûy : / / 200

  Tiãút 1: - Hoüc haït: Baìi Boïng daïng mäüt ngäi træåìng

  I. Muûc tiãu:
  - Hoüc sinh haït âuïng giai âiãûu vaì låìi ca baìi haït: Boïng daïng mäüt ngäi træåìng. Biãút haït chênh xaïc nhæîng chäù âaío phaïch
  - Haït tçnh caím säi näøi nhiãût tçnh
  - Qua näüi dung baìi haït, hæåïng caïc em âãún tçnh caím yãu mãún maïi træåìng, tháöy cä giaïo vaì räüng hån laì tçnh yãu quã hæång âáút næåïc.
  II. Giaïo viãn chuáøn bë:
  - Nhaûc cuû quen duìng (Âaìn phêm âiãûn tæí)
  - Âaìn vaì haït thuáön thuûc baìi haït Boïng daïng mäüt ngäi træåìng
  - Sæu táöm thãm mäüt säú baìi haït vãö tháöy cä vaì maïi træåìng.
  III. Tiãún trçnh daûy hoüc:
  1. ÄØn âënh låïp:
  2. Kiãøm tra baìi cuî: GV cho hoüc sinh bàõt mäüt baìi haït træåïc khi hoüc.
  3. Hoüc baìi måïi:
  HÂ cuía GV
  Näüi dung
  HÂ cuía HS
  
  Ghi näüi dung
  Giåïi thiãûu

  Âiãöu khiãøn
  Hoíi  Âaìn
  Hæåïng dáùn

  Giaíi thêch

  Haït máùu vaì hæåïng dáùn


  Âiãöu khiãøn


  Yãu cáöu  Chè âënh  Hæåïng dáùn  Âiãöu khiãøn


  Hæåïng dáùn vaì âãûm âaìn


  Thao taïc
  Yãu cáöu vaì âãûm âaìn
  Âiãöu khiãøn

  ND1: Hoüc haït:
  1. Giåïi thiãûu vãö baìi haït vaì taïc giaí:
  Nhæîng thaïng nàm âi hoüc laì mäüt thåìi gian ráút âeûp trong cuäüc âåìi cuía mäùi chuïng ta, khi thåìi gian âoï träi qua ta måïi nháûn tháúy âiãöu âoï. Hçnh aính vãö mäüt maïi træåìng, vãö tháöy cä giaïo, kè niãûm vãö nhæîng ngæåìi baûn thán seî luän làõng âoüng trong tám trê mäùi ngæåìi. Baìi haït âáöu tiãn trong nàm hoüc naìy seî laìm ta nhåï maîi vãö maïi træåìng thán thuäüc.
  Baìi haït Boïng daïng mäüt ngäi træåìng do nhaûc sé Hoaìng Lán saïng taïc. Äng laì mäüt nhaûc sé gàõn liãön våïi tuäøi thå, âaî saïng taïc haìng tràm taïc pháøm ám nhaûc cho thiãúu nhi. Ám nhaûc cuía äng giaín dë dãø haït dãø nhåï âaî coï sæïc säúng trong læïa tuäøi thiãúu nhi.
  - Mäüt säú taïc pháøm tiãu biãøu cuía äng nhæ: Âi hoüc vãö (1962), Tæì ræìng xanh chaïu vãö thàm làng Baïc (1978) Baïc Häö ngæåìi cho em táút caí (1975) Tháût laì hay (1980), Muìa heì æåïc mong (1982)
  2. Nghe bàng máùu baìi haït hoàûc gv trçnh baìy
  3. Chia âoaûn: Baìi haït coï máúy âoaûn?
  Baìi haït gäöm coï 2 âoaûn âæåüc viãút åí gioüng Fa træåíng.
  Âoaûn a: Tæì âáöu cho âãún “trong loìng chuïng ta”
  Âoaûn b: Tæì chäø “Haït maîi” âãún “nhåï âãún báy giåì”
  4. Luyãûn thanh: 1-2 phuït
  5. Táûp haït tæìng cáu: Dëch gioüng - 5 (Thæûc cháút haït åí gioüng âä træåíng)
  Táûp haït âoaûn a: Âoaûn a chia laìm 4 cáu haït, cáu 1 vaì 3 coï ám hçnh tiãút táúu chung.
  GV haït máùu cáu 1, sau âoï âaìn giai âiãûu cáu naìy khoaíng 2-3 láön cho HS nghe vaì haït nháøm theo. Nhæîng chäø âaío phaïch, dáúu làûng vaì näút hoa mé tæång âäúi khoï haït, GV coï thãø haït máùu ké hån hoàûc chè âënh HS coï nàng khiãúu laìm máùu cho caïc baûn.
  GV tiãúp tuûc âaìn cáu mäüt vaì bàõt nhëp cho HS haït cuìng tiãúng âaìn, hæåïng dáùn HS haït cho âuïng chäø âaío phaïch trong cáu haït naìy.
  Táûp tæång tæû våïi caïc cáu coìn laûi. HS cáön thæûc hiãûn âuïng nhæîng chäù ngán daìi, dáúu làûng.
  Khi táûp xong hai cáu, GV yãu cáöu HS näúi liãön hai cáu laûi våïi nhau
  GV chè âënh 1-2 HS haït laûi hai cáu naìy.
  Tiãún haình tæång tæû våïi caïc cáu coìn laûi.
  Næía låïp haït âoaûn a, räöi sau âoï âãún næía låïp coìn laûi, GV nháûn xeït vãö æu nhæåüc âiãøm vaì hæåïng dáùn sæía nhæîng chäø chæa âuïng.
  Táûp haït âoaûn b: Caïch táûp tæìng cáu tæång tæû nhæ âoaûn a, HS cáön thãø hiãûn âuïng cao âäü, chäø âaío phaïch vaì dáúu làûng âen trong âoaûn b.
  Âoaûn naìy troüng tám caïc cáu haït luän thay âäøi, troüng ám luïc råi vaìo tiãúng thæï 2 (haìng cáy), luïc råi vaìo tiãúng thæï 3 (mäüt khuïc ca), luïc råi vaìo tiãúng thæï 4 (bãn doìng säng áúy) nãn GV cáön nhàõc HS âaïnh dáúu troüng ám âãö haït âuïng nhëp.
  6. Haït âáöy âuí caí baìi:
  Gv haït âoaûn a, HS haït âoaûn b, sau âoï âäøi pháön trçnh baìy, khi GV haït HS cáön làõng nghe, caïc em tæû kiãøm tra xem âaî haït âuïng chæa.
  GV yãu cáöu HS thãø hiãûn sàõc thaïi âoaûn a - säi näøi
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓