CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Gốc > Ứng dụng tin học > Code cho Blog và Web >

  Code Album ảnh rất hay

  Demo tại đây

  Code

  <body bgcolor="#FFFFFF" background="#B2A4FF"
  marginwidth="0" leftmargin="0" onload="ImageBook()">

  <table border="0" width="619" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="619" valign="middle" align="left">
      
      <p align="left"><!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan --><script type="text/javascript">/*(c) Ger Versluis 2003*/

  /********************************************************
      Create a div with transparent place holder in your html   
      <div id="Book" style="position:relative">
          <img src="Dynamic Drive DHTML Scripts- Book Flip Slideshow\placeholder.gif" width="144" height="227">
      </div>
      width = 2*book image width +4 height = book image height+2

      Insert onload in body tag
          <body onload="ImageBook()">   
  *********************************************************/

  // 7 variables to control behavior
      var Book_Image_Width=205;
      var Book_Image_Height=285;
      var Book_Border=true;
      var Book_Border_Color="gray";
      var Book_Speed=15;
      var Book_NextPage_Delay=1500;
      var Book_Vertical_Turn=0;   

  // array to specify images and optional links. At least 4
  // If Link is not needed keep it ""

      Book_Image_Sources=new Array(
          "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep1.jpg","http://caobang83.violet.vn",
          "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep2_500.jpg","http://caobang83.violet.vn",
          "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep3.jpg","http://caobang83.violet.vn",
          "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep4_500.jpg","http://caobang83.violet.vn" // NOTE No comma after last line
          );

  /***************** DO NOT EDIT BELOW **********************************/
      var B_LI,B_MI,B_RI,B_TI,B_Angle=0,B_CrImg=6,B_MaxW,B_Direction=1;
      var B_MSz,B_Stppd=false;B_Pre_Img=new Array(Book_Image_Sources.length);

      function ImageBook(){
          if(document.getElementById){
              for(i=0;i<Book_Image_Sources.length;i+=2){
                  B_Pre_Img[i]=new Image();B_Pre_Img[i].src=Book_Image_Sources[i]}
              Book_Div=document.getElementById("Book");
              B_LI=document.createElement("img");Book_Div.appendChild(B_LI);   
              B_RI=document.createElement("img");Book_Div.appendChild(B_RI);
              B_MI=document.createElement("img");Book_Div.appendChild(B_MI);   
              B_LI.style.position=B_MI.style.position=B_RI.style.position="absolute";
              B_LI.style.zIndex=B_RI.style.zIndex=0;B_MI.style.zIndex=1;
              B_LI.style.top=(Book_Vertical_Turn?Book_Image_Height+1:0)+"px";
              B_LI.style.left=0+"px";
              B_MI.style.top=0+"px";
              B_MI.style.left=(Book_Vertical_Turn?0:Book_Image_Width+1)+"px";
              B_RI.style.top=0+"px";
              B_RI.style.left=(Book_Vertical_Turn?0:Book_Image_Width+1)+"px";
              B_LI.style.height=Book_Image_Height+"px";
              B_MI.style.height=Book_Image_Height+"px";
              B_RI.style.height=Book_Image_Height+"px";
              B_LI.style.width=Book_Image_Width+"px";
              B_MI.style.width=Book_Image_Width+"px";
              B_RI.style.width=Book_Image_Width+"px";
              if(Book_Border){
                  B_LI.style.borderStyle=B_MI.style.borderStyle=B_RI.style.borderStyle="solid";
                  B_LI.style.borderWidth=1+"px";
                  B_MI.style.borderWidth=1+"px";
                  B_RI.style.borderWidth=1+"px";
                  B_LI.style.borderColor=B_MI.style.borderColor=B_RI.style.borderColor=Book_Border_Color}
              B_LI.src=B_Pre_Img[0].src;
              B_LI.lnk=Book_Image_Sources[1];
              B_MI.src=B_Pre_Img[2].src;
              B_MI.lnk=Book_Image_Sources[3];
              B_RI.src=B_Pre_Img[4].src;
              B_RI.lnk=Book_Image_Sources[5];
              B_LI.onclick=B_MI.onclick=B_RI.onclick=B_LdLnk;
              B_LI.onmouseover=B_MI.onmouseover=B_RI.onmouseover=B_Stp;
              B_LI.onmouseout=B_MI.onmouseout=B_RI.onmouseout=B_Rstrt;
              BookImages()}}

      function BookImages(){
          if(!B_Stppd){
              if(Book_Vertical_Turn){
                  B_MSz=Math.abs(Math.round(Math.cos(B_Angle)*Book_Image_Height));
                  MidOffset=!B_Direction?Book_Image_Height+1:Book_Image_Height-B_MSz;
                  B_MI.style.top=MidOffset+"px";
                  B_MI.style.height=B_MSz+"px"}
              else{    B_MSz=Math.abs(Math.round(Math.cos(B_Angle)*Book_Image_Width));
                  MidOffset=B_Direction?Book_Image_Width+1:Book_Image_Width-B_MSz;
                  B_MI.style.left=MidOffset+"px";
                  B_MI.style.width=B_MSz+"px"}
              B_Angle+=Book_Speed/720*Math.PI;
              if(B_Angle>=Math.PI/2&&B_Direction){
                  B_Direction=0;
                  if(B_CrImg==Book_Image_Sources.length)B_CrImg=0;
                  B_MI.src=B_Pre_Img[B_CrImg].src;
                  B_MI.lnk=Book_Image_Sources[B_CrImg+1];
                  B_CrImg+=2}
              if(B_Angle>=Math.PI){
                  B_Direction=1;
                  B_TI=B_LI;
                  B_LI=B_MI;
                  B_MI=B_TI;
                  if(Book_Vertical_Turn)B_MI.style.top=0+"px";
                  else B_MI.style.left=Book_Image_Width+1+"px";           
                  B_MI.src=B_RI.src;
                  B_MI.lnk=B_RI.lnk;
                  setTimeout("Book_Next_Delay()",Book_NextPage_Delay)}
              else setTimeout("BookImages()",50)}
          else setTimeout("BookImages()",50)}

      function Book_Next_Delay(){
              if(B_CrImg==Book_Image_Sources.length)B_CrImg=0;
              B_RI.src=B_Pre_Img[B_CrImg].src;
              B_RI.lnk=Book_Image_Sources[B_CrImg+1];
              B_MI.style.zIndex=2;
              B_LI.style.zIndex=1;
              B_Angle=0;
              B_CrImg+=2;
          setTimeout("BookImages()",50)}

      function B_LdLnk(){if(this.lnk)window.location.href=this.lnk}
      function B_Stp(){B_Stppd=true;this.style.cursor=this.lnk?"pointer":"default"}
      function B_Rstrt(){B_Stppd=false}
  </script>

      <div id="Book" style="position:relative">
          <img src="Dynamic Drive DHTML Scripts- Book Flip Slideshow\placeholder.gif" width="144" height="227">
      </div><!--webbot bot="HTMLMarkup" endspan -->
        </p>
      </td>
    </tr>
  </table>

   HD:

  -Các bạn cho code trên vào thẻ body của một page 

  -Thay đổi link ành và link blog khi click chuột vào  trong đoạn code trên

  // array to specify images and optional links. At least 4
  // If Link is not needed keep it ""

      Book_Image_Sources=new Array(
          "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep1.jpg","http://caobang83.violet.vn",
          "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep2_500.jpg","http://caobang83.violet.vn",
          "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep3.jpg","http://caobang83.violet.vn",
          "http://caobang83.violet.vn/uploads/resources/blog/727978/anhdep4_500.jpg","http://caobang83.violet.vn" // NOTE No comma after last line
          );

   Chúc các bạn thành công


  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 22:34 11/11/2010
  Số lượt xem: 341
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến